Етичен кодекс

Етичен кодекс
на „ДЖИОР” ЕООД, ЕИК: 201771378

Водени от желанието за гарантиране на сигурност и висока степен на защита на нашите партньори и клиенти, за обезпечаване на професионална етика и честна конкуренция, смятаме за необходимо приемането и придържането към определен Етичен кодекс за поведение.

Правилата на същия са изложените по-долу, като в съответствие с тях,,ДЖИОР” ЕООД се задължава:

Да спазва нормативните актове, регулиращи дейността му съгласно действащото законодателство.
Да се води от високоморални норми при извършването на дейността си.
Да проявява добросъвестност и професионализъм в отношенията си със своите клиенти, партньори и конкуренти.
Да допринася за изграждане на доверие у клиентите и в обществото като цяло и да работи с усърдие, честност и при съблюдаване на политика на поверителност.
Да спазва професионалната етика и да допринася за установяване на лоялни делови отношения в условията на свободна конкуренция.
Да не нанася вреди с действията си на отделни лица и на обществото като цяло.
Да подпомага органите на властта и неправителствените организации за реализиране на цели, полезни за развитието на обществото.
Да е коректен в своите действия към клиентите и да съблюдава правата им съгласно действащото законодателство.
Да се стреми с действията си към развитие на пазара и доверието в него.